Systemy

Przejście dla Pieszych

Systemy Aktywny

System do wykrywania i dokumentowania wykroczeń wymuszenia przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na pieszym, na przejściu dla pieszych. Działanie systemu polega na automatycznym, jednoczesnym wykrywaniu i śledzeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, w obrębie analizowanego przejścia. W tym celu analizowany jest strumień wideo z kamery poglądowej. Dodatkowo, z wykorzystaniem jednej lub kilku kamer ANPR, dokonywana jest detekcja i identyfikacja pojazdów: rozpoznanie numeru rejestracyjnego, marki i wersji modelowej. System automatycznie wykrywa i rejestruje w postaci filmów, oraz serii zdjęć, konflikty pojazd-pieszy, tj. sytuacje, w których pojazd nie zatrzymał się przed pieszym wchodzącym lub będącym na przejściu.


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Przejście dla Pieszych
  • Wersja 4.0.0
  • 2023-05-30
  • pro-ncar-sys-zebra-04