Radom, 2021-06-15

Testy czerwonego światła dla GITD

Wdrożenie

Na tymczasowo zamkniętym lotnisku Warszawa-Radom odbyły się testy systemów do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle. Testy zorganizowane zostały przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) GITD. Celem testów, do których zgłosiły się cztery firmy, była praktyczna weryfikacja wymogów funkcjonalnych oraz jakościowych jakie muszą spełniać urządzenia rejestrujące tego typu wykroczenia.

Testy zorganizowane zostały przez CANARD w ramach postępowania na udzielenie zamówienia “Dostawa i instalacja 30 urządzeń urządzeń rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu” (BDG.ZPB.072.9.2020). Testy odbyły się w Radomiu, w dniach od 15-16 czerwca 2021 r.

Na specjalnie skonstruowanym poligonie zainstalowano urządzenia czterech dostawców startujacych w przetargu. Testy polegały m.in. na weryfikacji zachowania się urządzeń rejestrujących w 9-ciu różnych przypadkach testowych, zarówno w dzień jak i w nocy. W sumie wykonano ponad 500 przejazdów testowych dla każdego urządzenia.

Wyniki testów stanowią ważny element oceny złożonych w postępowaniu ofert. Wyniki jak i rozstrzygnięcie postępowania oczekiwane są po około miesiącu od zakończenia testów.

Equipment from the four vendors competing in the tender was installed on a specially prepared testing ground. Among other things, the tests consisted of verifying the behavior of the detection devices in nine different test cases, both during the day and at night. In total, more than 500 test runs were made for each device.

The test results are an important part of the evaluation of the bids submitted in the proceedings. The results as well as the outcome of the proceedings are expected about a month after the completion of the tests.