Systemy

Parkowanie Spots

Systemy Aktywny

System do pomiarów i wizualizacji napełnienia parkingów miejskich, działający na zasadzie wyznaczania zajętości poszczególnych miejsc. Do detekcji pojazdów stosowane mogą być magnetyczne czujniki parkowania, montowane w nawierzchni, lub inteligentne kamery IoT montowane na dostępnych konstrukcjach (np. masztach oświetleniowych). Dane z detektorów przekazywane są drogą radiową do aplikacji centralnej działającej w chmurze. Aplikacja ta, po przetworzeniu danych, udostępnia je w postaci interaktywnej mapy, dostępnej dla użytkowników w formie aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Informacje o zajętości prezentowane mogą być także na tablicach informacji parkingowej (TiP).


  • NeuroCar
  • Systemy
  • Parkowanie Spots
  • Wersja 4.3.0
  • 2022-10-05
  • pro-ncar-sys-parkspots-04
Technologia PARK
card image
Kamera FLOW 3
card image
Czujnik Parkowania 2
card image