Warszawa, 2024-01-25

KASI – ważenie dynamiczne pojazdów

Wydarzenie

W dniu 25 stycznia br odbyło się spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS, który działa w ramach Stowarzyszenia ITS Polska. Spotkanie zainaugurowało pracę nad kolejnym opracowaniem z serii “Kodeksy Dobrych Praktyk” – tym razem zainicjowano prace nad częścią V, która ma dotyczyć systemów ważenia dynamicznego pojazdów w ruchu HS-WIM. W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem systemów ważenia pojazdów w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony dróg.

Ważenie pojazdów w ruchu staje się coraz bardziej istotną metodą monitorowania infrastruktury drogowej zarówno w zakresie bezpieczeństwa w ruchu – wykrywanie i nakładanie kar na uczestników ruchu stwarzających zagrożenie poprzez przeważenia, jak i w zakresie utrzymania dróg – eliminowanie z ruchu pojazdów powodujących przyspieszoną degradację nawierzchni. Pojawia się jednak wiele problemów technicznych związanych z jakością i stabilnością działania tego typu systemów. Dużym wyzwaniem jest także opracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na automatyczne nakładanie kar administracyjnych na pojazdy przekraczające normy.

Przedmiotem prac Komitetu KASI jest wypracowanie standardów technicznych i organizacyjnych w formie zestawu rekomendacji dotyczących takich zagadnień jak:

  • terminologia,
  • wybór lokalizacji dla systemów HS-WIM,
  • ocena jakości drogi,
  • budowa – kluczowe elementy,
  • definicja parametrów jakościowych oraz procedury ich wyznaczania,
  • struktury danych oraz protokoły transmisji,
  • wymagania certyfikacyjne,
  • wymagania metrologiczne,
  • wymagania co do integracji,
  • bezpieczeństwo informatyczne.

Prace Komitetu zainicjowane zostały przez IBDiM, a następnie do zespołu dołączyli reprezentanci firm APM Pro, CAT Traffic, Kistler, Neurosoft oraz Sprint. Wstępne zainteresowanie wskazały także Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, GDDKiA oraz GITD. Prace komitetu mają charakter otwarty co oznacza, że wszystkie zainteresowane podmioty mogą w dowolnym momencie włączyć się do współtworzenia KDP.

Zakończenie opracowania planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2024 r. Zakłada się, że opracowana dokumentacja będzie udostępniana za licencji otwartej typu Creative Commons CC BY.